28 września 2018

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L. Z 2016 r. Nr 119 str.1) informuję że:

1. Administrator danych
Administratorem Pana /Pani danych osobowych jest firma Megatechnika, z siedzibą ul. Źródelna 54 A, 98-330 Pajęczno, NIP: 5771455391, zwana dalej Administratorem.

2. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu: biuro@megatechnika.com.pl, telefonicznie: +48 572 015 777, listownie i osobiście: Megatechnika, ul. Źródelna 54 A, 98-330 Pajęczno.

3. Kategorie danych osobowych
Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
• dane identyfikacyjne
• dane adresowe
• dane kontaktowe

4. Źródło i cel przetwarzania danych osobowych
Administrator mógł pozyskać Pana/Pani dane osobowe z zamówień, ofert handlowych, transakcji sprzedaży, a także z dostępnych powszechnie źródeł m.in. KRSCEIDG, za pośrednictwem stron internetowych itp.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: komunikacji biznesowej (w tym także do celów marketingowych), realizacji transakcji handlowych , umów, zamówień, reklamacji oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem uczestniczącym w realizacji powyższych celów.

5. Przysługujące prawa
Posiada Pan/Pani prawo do :
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podstawy prawne
Podstawą przetwarzania Pan/Pani danych osobowych jest art. 6, ust.1 lt. b-c Rozporządzenia.

7. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora oraz podmioty uprawnione przez Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów.

8. Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z art.5 ust.1 lit.e Rozporządzenia Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej i elektronicznej umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich